Statut

Statut Fundacji Kastor
sporządzony w Krakowie dnia 26 kwietnia 2011 roku.
I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja KASTOR, w dalszej części statutu zwana jest „Fundacją”.
2. Fundacja została ustanowiona przez Emilię Hanley, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Domaradzkiego w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Topolowej 52/6 w dniu 26 kwietnia 2011 roku.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego Statutu.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.
2. Głównym obszarem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele działania Fundacji jest minister odpowiedzialny za sprawy środowiska.
5. Fundacja działa w oparciu o zapisy:
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zmianami),
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),
c) niniejszego Statutu.
6. Fundacja ma osobowość prawną.
II. Cele i zakres działania Fundacji
§ 3

1. Głównym celem Fundacji jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i krzywdzonymi oraz zapobieganie ich bezdomności.
2. Dodatkowe cele Fundacji to:
a) pomoc osobom ubogim w zakresie opieki nad posiadanymi przez nie zwierzętami,
b) edukacja społeczna, w szczególności w zakresie związanym z opieką nad zwierzętami i problemem ich bezdomności,
c) poprawa warunków bytowania zwierząt u ich właścicieli.
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie akcji sterylizacji zwierząt,
b) prowadzenie placówek opieki nad zwierzętami – schronisk, przytulisk, domów tymczasowych i podobnych,
c) pomoc osobom niezamożnym w zapewnieniu opieki ich zwierzętom, w szczególności poprzez przekazanie karmy lub potrzebnych akcesoriów i opłacenie leczenia i profilaktyki,
d) organizowanie adopcji zwierząt,
e) współpracę z innymi organizacjami, a także z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi oraz służbami publicznymi (np. policją, strażą miejską i innymi) w kraju i za granicą w zakresie obejmującym realizację jej celów statutowych
f) inną działalność dobroczynną mogącą przyczynić się do realizacji celów Fundacji.
4. Fundacja może tworzyć programy mające ułatwić realizację jej celów.
5. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego.
6. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
III. Majątek i dochody Fundacji
§ 4

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,- zł (trzy tysiące zł) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji, subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji – odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
e) nawiązek sądowych,
f) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
g) sprzedaży przedmiotów darowizny.
3. Dochody Fundacji w całości wykorzystywane są na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów niezbędnych do działania Fundacji.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Zabronione jest:
a) udzielanie przez Fundację pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji, zobowiązań w stosunku do członków jej organów oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy, jeżeli zakup ten następuje na warunkach mniej korzystnych dla Fundacji niż w stosunku do osób trzecich.
IV. Organy Fundacji
§ 5

1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
§ 6
1. Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącymi działaniami Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
d) sporządzanie sprawozdań i raportów z działalności,
e) przyjmowanie darowizn, spadków, dotacji i innych dóbr materialnych,
f) zarządzanie całym majątkiem Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa.
Kworum dla podejmowania Uchwał przez Zarząd stanowi obecność 50% ogółu członków Zarządu + 1.
3. Zarząd jest obowiązany do prowadzenia ewidencji protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach podejmuje Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie.
§ 7
1. Zarząd Fundacji, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1992 r. ( I CRN 182/92, OSNC 1993 poz. 139), jako ciało kolegialne składa się z minimum 2 osób, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Fundacji.
2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
3. Do Zarządu mogą dołączyć nowe osoby, wymaga to jednogłośnie podjętej decyzji przez wszystkich urzędujących już członków Zarządu.
§ 8
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci.
2. Jeśli członek Zarządu dobrowolnie rezygnuje z pełnionej funkcji:
a) składa pisemną rezygnację na ręce Prezesa Zarządu,
b) obowiązuje go jednomiesięczny okres wypowiedzenia, w czasie którego Fundacja może wymagać wypełniania obowiązków spoczywających na nim dotychczas,
c) nie jest wymagane głosowanie ani akceptacja żadnego organu Fundacji.
3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić, jeśli jego działania pozostają w rażącej sprzeczności z postanowieniami niniejszego Statutu lub działa on na szkodę Fundacji. Odwołanie następuje:
a) na skutek jednogłośnie podjętej uchwały Rady Fundacji,
b) na skutek pisemnej decyzji Fundatora.
4. Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony.
§ 9
1. Do zadań Rady należy:
a) kontrola zgodności realnych działań podejmowanych przez Fundację z jej celami statutowymi,
b) opiniowanie decyzji podejmowanych przez Zarząd,
c) przyjmowanie i ocena corocznych sprawozdań z działalności przedkładanych przez Zarząd,
d) odwoływanie członków Zarządu w sytuacji opisanej w § 8 pkt 3.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.
Kworum dla podejmowania Uchwał przez Radę stanowi obecność 50% ogółu członków Rady + 1.
§ 10
1. Rada Fundacji, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1992 r. (I CRN 182/92, OSNC 1993 poz. 139), jako ciało kolegialne składa się z minimum 2 osób, w tym Przewodniczącego Rady. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy zwoływanie zebrań Rady co najmniej raz do roku. Z zebrań Rady sporządza się protokoły.
2. Rada jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji protokołów i uchwał.
3. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator. Następny skład Rady w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady powołuje Rada w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.
§ 11
1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci.
2. Jeśli członek Rady dobrowolnie rezygnuje z pełnionej funkcji:
a) składa pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady,
b) obowiązuje go jednomiesięczny okres wypowiedzenia, w czasie którego Fundacja może wymagać wypełniania obowiązków spoczywających na nim dotychczas,
c) nie jest wymagane głosowanie ani akceptacja żadnego organu Fundacji.
3. Odwołanie członka Rady może nastąpić, jeśli jego działania pozostają w rażącej sprzeczności z postanowieniami niniejszego Statutu lub działa on na szkodę Fundacji. Odwołanie następuje:
a) na skutek uchwały Rady Fundacji podjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady,
b) na skutek pisemnej decyzji Fundatora.
4. Członkowie Rady nie mogą:
a) pełnić jednocześnie funkcji w Zarządzie,
b) być pracownikami Fundacji,
c) pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
d) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
e) pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
5. Rada wybierana jest na czas nieokreślony.
§ 12
6. Rada w celu wykonania swoich celów ma prawo:
a) żądać od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) żądać okresowych sprawozdań z działalności,
c) żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
d) jednogłośnie podjętą uchwałą zawiesić członka Zarządu w pełnionych funkcjach.
V. Postanowienia końcowe
§ 13

Fundator ma prawo:
a) pełnić funkcję w Zarządzie lub Radzie,
b) kontrolować działania każdego działacza i organu Fundacji i opiniować je,
c) zatrzymać każdą decyzję Zarządu lub Rady na każdym etapie, jeśli jest to decyzja niezgodna ze Statutem Fundacji lub spowoduje dla niej szkodę.
d) ze skutkiem natychmiastowym zawiesić lub odwołać z pełnionej funkcji każdego działacza Fundacji, jeśli jego działania są sprzeczne z celami Fundacji lub działają na jej szkodę.
Po śmierci Fundatora jego Funkcja ulega likwidacji. Do przeprowadzenia likwidacji Fundacji zobowiązana jest Rada Fundacji.
§ 14
1. Można dokonać zmian w Statucie, jednak nie można zmienić głównych celów, dla których powołana została Fundacja.
2. Statut może zostać zmieniony na skutek uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i zatwierdzonej przez Fundatora.
3. Zarząd może wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę Statutu.
§ 15
1. Fundacja może zostać zlikwidowana kiedy zostanie zrealizowany cel jej działania lub wyczerpany zostanie cały majątek Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada jednogłośnie. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd.
4. Jeśli po likwidacji pozostaną środki finansowe, ruchomości lub nieruchomości, zostaną one przekazane na realizację celów pożytku publicznego zbliżonych do celów Fundacji, prowadzoną przez inną organizację pozarządową wskazaną przez Radę.
§ 16
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem decydujące są obowiązujące przepisy prawa, a w kwestiach niejednoznacznych decyduje Fundator i Zarząd Fundacji.
Fundator
Emilia Hanely